Online

Microsoft Account through online class (Microsoft Teams) are running now in Lalit Kala Campus. If anybody having the problems please contact me. I will try to solve your problems.

TU User ID यस ललित कला क्याम्पसले वितरण गरिरहेको जानकारी गराइन्छ यदि कोहि कसैले पाउनु भयेको छैन भने बिद्यार्थीहरुले आफु कुन वर्षको हो सो अनुसारको तलको लिंकमा भरेर अनि मात्र तलको फोन सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । Writing language should be in English. Log in by Microsoft User ID

1st Year (777401@lc.tu.edu.np) online form

2nd Year (767401@lc.tu.edu.np) Online form  

3rd Year (757401@lc.tu.edu.np)  Online form

4th Year (747401@lc.tu.edu.np) Online form