For First year Students

  • Eligibility: +2 passed with any subject.
  • Documents we need for registration:
  •           1. Copy of SLC Mark-sheet and Character Certificate
  •           2. Original Migration Certificate of +2
  •           3. Copy of +2 Mark-sheet and Character Certificate
  •           4.  PP size photo 3 Copy
  •           5. Rs 1000/- for the Entrance form and approx. Rs 25000/- per year for admission.

विएफए (Bachelor of Fine and Art) प्रथम वर्षमा भर्ना हुनको लागी यस त्रि वि ललितकला क्याम्पसको भोटाहिटी स्थित रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको चल्ती खाता नम्बर 2 1 7 0 0 1 0 0 1 9 2 4 7 6 0 0 0 0 0 1 ( २ १ ७ ० ० १ ० ० १ ९ २ ४ ७ ६ ० ० ० ० ० १ )मार्फत जम्मा रु. 25,000/- (अक्षेरुपी एकाइस हजार) रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर कलेजमा बुझाउनु पर्ने छ।