Fee Structure

Entrance Form Rs 1000/-

1st year admission and tuition fee approx  Rs. 25000/- per year.

2nd year admission and tuition fee approx  Rs. 24000/- per year.

3rd year admission and tuition fee approx  Rs. 23000/- per year.

4th year admission and tuition fee approx  Rs. 23000/- per year.

  • Books, stationery and other materials are excluded in above fees.
  • Fees are subject to change.
  • Scholarships are available to regular, talent and needy student according to rule.

विएफए (Bachelor of Fine and Art) प्रथम वर्षमा भर्ना हुनको लागी यस त्रि वि ललितकला क्याम्पसको भोटाहिटी स्थित रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको चल्ती खाता नम्बर 2 1 7 0 0 1 0 0 1 9 2 4 7 6 0 0 0 0 0 1 ( २ १ ७ ० ० १ ० ० १ ९ २ ४ ७ ६ ० ० ० ० ० १ ) मार्फत जम्मा रु. २१,०००/- (अक्षेरुपी एकाइस हजार) रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर बुझाउनु पर्ने छ।