Executive board

यस ललितकला क्याम्पसमा गठित (Research Cell) अनुसन्धान समितिमा रहनु भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली
तपसिलः
(१) अध्यक्ष डा. याम प्रसाद शर्मा सहायक क्याम्पस प्रमुख
(२) सदस्य डा. पार्वती घिमिरे उप-प्राध्यापक
(३) सदस्य श्री नेम वहादुर तामाङ्ग उप-प्राध्यापक
(४) सदस्य डा. दीर्घ राज जोशी ICT परामर्सदाता
(५) सदस्य सचिव श्री परशुराम पौडेल संगीत विभागीय प्रमुख