सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना

मितिः २०७८।०४ ।१२

यस ललितकला क्याम्पसमा सम्पूर्ण स्थायी,  करारमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुले आ. ब. २०७७/०७८ को आ-आफ्नो सम्पति विवरण भरी सिलबन्दी  गरी यही २०७८ भाद्र २० गते भित्र क्याम्पस प्रशासन शाखामा बुझाउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचाना  प्रकाशित गरिएको छ।

सम्पति विवरण राखेको खाम बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणः

नाम:                                पद:                       श्रेणी:                                  बिषय:

बिभाग वा शाखा:              शिक्षक/ कर्मचारी संकेत नम्बर:                      मोबाइल नम्बर:

फारम यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ    फारम डाउनलोड 

Powered by WordPress Popup